Nhóm chỉ tiêu
Loại thời gian
Năm
Thủ tục
UBND Thành phố Hồ Chí Minh
điểm trung bình
00/ 00 Điểm
KẾT QUẢ XỬ LÝ HỒ SƠ
Tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn/ trong hạn
Tỷ lệ hồ sơ xử lý quá hạn
THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRUNG BÌNH CỦA TTHC
Đơn vị tính: Giờ